Bliv medlem!

Bliv medlem af foreningen Agerbæk Udvikling. Pengene går til at forskønne, udvikle og fremtidssikre vores by, så den er attraktiv for os alle at bo og leve i.

Som medlemmer optages enhver enkeltperson, virksomhed eller forening, som har lyst og vilje til at støtte eller arbejde for foreningens formål.
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt indmeldelseskontingent.

Medlemmer betaler et af bestyrelsen foreslået og på generalforsamlingen vedtaget årligt kontingent. Kontingentet fastsættes årligt og udgør for stiftelsesåret kr. 200,- og betales forud et år af gangen. Unge under 18 år samt uddannelsessøgende betaler halvt kontingent. Du kan melde dig ind ved betaling via mobile pay til nr. 11643 eller overføre til reg.nr. 9570 konto nr. 12005261. Husk at angive dit navn og adresse. Du kan også sende en mail til formand@agerbækudvikling.dk eller ringe på tlf. 28766960. Så anviser vi øvrige indbetalingsmuligheder.

AGERBÆK-UDVIKLING-logo-brevpapir